Stress och utmattning-test

Stress och utmattning-test

Stress test är kliniska verktyg som används för att mäta hur mycket stressymtom en person upplever. Det finns ett antal olika självskattningstester som idag används av kliniker för att hjälpa till i bedömningen av stress och utmattning via test. Några av de mer kända är Percieved Stress Scale (PSS-9), Percieved Stress Questionnaire (PSQ) och Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS).

Hur fungerar stress och utmattning-test?

Ett stress-test består ofta av ett antal utvalda frågor sammanställda i ett formulär, där personen som gör testet ska skatta dessa frågor på en skala med ett antal svarsalternativ. Frågorna kan exempelvis vara “Hur ofta upplever du att du har saker kvar på jobbet när du slutar för dagen?” och svarsalternativen kan vara “Aldrig-Ibland-Ofta-Mycket ofta-Alltid”. Genom att samla in svar på ett antal olika frågor kan man sedan bilda sig en större bild av hur just den här personen upplever sin vardag i förhållande till stress och utmattningssymtom. Ett test där personen själv svarar på frågorna brukar kallas för självskattningstest. Fördelarna med självskattningstest är att de är enkla att administrera, att man kan göra dem hemma i lugn och ro, och att de ger både testpersonen och klinikern en övergripande bild över hur situationen ser ut. Det kan också bidra till ökad förståelse för sin situation när man gör en helhetsanalys, och man kanske upptäcker vilka områden som är mest besvärande just nu.

Nackdelar med stress och utmattning-test?

Nackdelarna med självskattningstest är att dom kan vara känsliga för dagliga variationer (man kanske har en riktigt dålig/bra dag idag och svarar därefter), att man inte är helt sanningsenlig när man fyller i formulären, och att de inte är rättvisande i alla situationer. Viktigt att komma ihåg är att ett test aldrig ensamt ligger till grund för en diagnos. Ett test är ett verktyg som används som en del i ett diagnosticeringsarbete. Testen kan vara ett sätt för dig att få en överblick av din situation. För klinisk personal är testen avändbara för att snabbt få en bred överblick och att kunna ställa fördjupande frågor. Var därför försiktig med att tolka ditt testresultat som hugget i sten. Ditt resultat bör ses som en indikation, och oavsett vad resultatet säger är det viktigt att du söker hjälp om du själv känner att du inte mår bra.

Testet för stress och utmattning som du kan göra på denna sida är Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS). Testet består av 9 frågor och berör ett antal olika områden relaterade till stress och utmattning. Mer information finns under respektive test.

Om Stress och utmattning

Stress är en naturlig reaktion som alla människor har med sig. När vi känner oss stressade frigörs stresshormoner, bland annat kortisol, som får oss att bli skärpta och alerta. Långvarig stress är dock slitsamt för kroppen, och går vi med för höga stressnivåer under lång tid och utan möjlighet att återhämta oss finns risken att man drabbas av utmattningssyndrom. Du kan läsa mer om stress och utmattning här.

Vanliga frågor

Psykologiska tester är frågeformulär utformade för att mäta en upplevelse av olika fenomen, exempelvis stress, depression eller ångest. 

Nej, tester är ett kompletterande verktyg i en diagnosticeringsprocess. En diagnos ställs alltid genom en samlad bedömning av en persons mående, och aldrig baserat bara på ett test. Se ditt testresultat som en indikation, att du eventuellt uppvisar tecken på att lida av det som testet försöker mäta.

Med ditt testresultat levereras en automatisk tolkning baserat på dina svar av din upplevda situation. Kom ihåg att detta är en generell tolkning och inte nödvändigtvis behöver vara rätt för just dig.

Alla tester på psykologitest.nu är framtagna i vetenskapliga sammanhang av olika forskargrupper och kliniker. Du kan läsa mer under respektive test. Gemensamt för alla tester du kan göra på psykologitest.nu är att de bygger på forskning och är välanvända av kliniker inom området psykisk ohälsa. Det finns många hemsnickrade tester ute på nätet, men som med alla tester som saknar vetenskaplig förankring är risken stor att resultaten blir missvisande.

Psykologiska test är utformade för att ge en indikation, inte för att ställa en diagnos eller leverera en sanning. Det är helt enkelt inte metodologiskt möjligt att utforma test som bara baserat på självskattningssvar kan ställa en diagnos. Var därför försiktig både med egna tolkningar och de generella tolkningar som görs automatiskt av ditt resultat. Det är inte säkert att testet är helt rättvisande för just dig! Se det för vad det är, en indikation och en sammanställning som förhoppningsvis bidrar till ökad förståelse för dina symtom och ditt mående.

Om du känner att du mår dåligt och vill söka hjälp finns det flera vägar att gå, för att exempelvis få psykoterapi. Du kan gå både via din vårdcentral och via privata aktörer som erbjuder psykoterapi. Du kan läsa mer om hur det vanligtvis går till att söka psykoterapi i vår guide. Du kan också söka upp en privat behandlare direkt via teraply.se

Bitnami