Om tester

Om tester

Psykologiska självskattningstester är ett enkelt och effektivt sätt att mäta symtom på olika typer av psykisk ohälsa. Psykologiska tester används av kliniker världen över som ett stöd vid diagnosticering och behandling. Med hjälp av tester kan man också följa över tid hur symtomen utvecklar sig, vilket kan vara väldigt värdefullt vid uppföljningar och för att bedöma hur väl olika behandlingar fungerar. För varje validerat psykologiskt test ligger ett omfattande arbete bakom. Frågorna man ställer måste vara välformulerade och i största möjliga mån tolkningsfria. De måste också vara formulerade på ett sådant sätt att testet faktiskt lyckas mäta det som det avser att mäta. Det måste även finnas en variation på svarsalternativen så att alla alternativ kan vara aktuella. Har man svarsalternativ som inga eller väldigt få personer svarar kommer testet att bli missvisande. Utöver dessa metodologiska utmaningar tillkommer utprövningar, revideringar, normeringar och hel uppsjö andra utmaningar. Detta är en av anledningarna till att kliniska tester både tar enormt mycket tid och engagemang i anspråk under utvecklingsfasen.

När man som privatperson gör tester är det viktigt att tänka på att testerna bör vara framtagna i ett vetenskapligt sammanhang, för att försäkra sig om att testresultaten är någotsånär träffsäkra. Även i de fall där testen är validerade och beforskade finns det en ganska stor felmarginaler på självskattningstester av flera olika anledningar. Dessa kan vara exempelvis dagsform, annorlunda personliga tolkningar av frågor och att man inte svarar helt sanningsenligt. 

Det är av största vikt att komma ihåg att ett test aldrig ensamt används för att ställa en diagnos. Ett test är alltid en del i en större utredning och behöver kompletteras med andra verktyg, så som anamnes, intervjuer eller exempelvis anhörigskattningar innan en diagnos kan bli aktuell (eller avfärdas). Det finns aktörer som påstår att deras test ensamt kan användas som diagnostiska instrument. Ta alltid dessa påståenden med en stor nypa salt. Självskattningstest som metod erbjuder helt enkelt inte tillräckligt stor tillförlitlighet och träffsäkerhet för att kunna göra sådana påståenden. 

Bitnami