Depression-test

Depression-test

Depression-test är kliniska verktyg som används för att mäta om en person lider av depression. Det finns ett antal olika självskattningstester som idag används av kliniker för att hjälpa till i bedömningen av depression via test. Några av de mer kända är Beck Depression inventory (BDI), Hospital Anxiety And depression scale (HADS), Patient health questionnaire (PHQ-9) och Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S).

Hur fungerar ett depression-test?

Ett depression-test består ofta av ett antal utvalda frågor sammanställda i ett formulär, där personen som gör testet ska skatta dessa frågor på en skala med ett antal svarsalternativ. Frågorna kan exempelvis vara “Hur ofta upplever du känslor av värdelöshet?” och svarsalternativen kan vara “Aldrig-Ibland-Ofta-Mycket ofta-Alltid”. Genom att samla in svar på ett antal olika frågor kan man sedan bilda sig en större bild av hur just den här personen upplever sin vardag i förhållande till depressionssymtom. Ett test där personen själv svarar på frågorna brukar kallas för självskattningstest. Fördelarna med självskattningstest är att de är enkla att administrera, att man kan göra dem hemma i lugn och ro, och att de ger både testpersonen och klinikern en övergripande bild över hur situationen ser ut. Det kan också bidra till ökad förståelse för sin situation när man gör en helhetsanalys, och man kanske upptäcker vilka områden som är mest besvärande just nu. För den som misstänker sig vara deprimerad kan ett test vara ett bra komplement till övrig bedömning.

Fördelar och nackdelar med självskattningstest för depression?

Nackdelarna med självskattningstest är att dom kan vara känsliga för dagliga variationer (man kanske har en riktigt dålig/bra dag idag och svarar därefter), att man inte är helt sanningsenlig när man fyller i formulären, och att de inte är rättvisande i alla situationer. Viktigt att komma ihåg är att ett test aldrig ensamt ligger till grund för en diagnos. Ett test är ett verktyg som används som en del i ett diagnosticeringsarbete. Testen kan vara ett sätt för dig att få en överblick av din situation. För klinisk personal är testen avändbara för att snabbt få en bred överblick och att kunna ställa fördjupande frågor. Var därför försiktig med att tolka ditt testresultat som hugget i sten. Ditt resultat bör ses som en indikation, och oavsett vad resultatet säger är det viktigt att du söker hjälp om du själv känner att du inte mår bra.

Depressionstestet du kan göra på denna sida är Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S). Testet består av 9 frågor och berör ett antal olika områden relaterade till depressionssymptom. Mer information finns under respektive test.

Om depression

Depression är ett tillstånd där man över en längre tid har känt sig nedstämd. Vanliga symptom vid depression är att man känner att livet är grått, att det inte finns mening med någonting, att man slutat göra aktiviteter man tidigare kände var lustfyllda, och att man känner sig orkeslös och trött. Ofta påverkas också aptiten, sexlusten och lusten att umgås med andra människor. Du kan läsa mer om depression här.

Vanliga frågor

Psykologiska tester är frågeformulär utformade för att mäta en upplevelse av olika fenomen, exempelvis stress, depression eller ångest. 

Nej, tester är ett kompletterande verktyg i en diagnosticeringsprocess. En diagnos ställs alltid genom en samlad bedömning av en persons mående, och aldrig baserat bara på ett test. Se ditt testresultat som en indikation, att du eventuellt uppvisar tecken på att lida av det som testet försöker mäta.

Med ditt testresultat levereras en automatisk tolkning baserat på dina svar av din upplevda situation. Kom ihåg att detta är en generell tolkning och inte nödvändigtvis behöver vara rätt för just dig.

Alla tester på psykologitest.nu är framtagna i vetenskapliga sammanhang av olika forskargrupper och kliniker. Du kan läsa mer under respektive test. Gemensamt för alla tester du kan göra på psykologitest.nu är att de bygger på forskning och är välanvända av kliniker inom området psykisk ohälsa. Det finns många hemsnickrade tester ute på nätet, men som med alla tester som saknar vetenskaplig förankring är risken stor att resultaten blir missvisande.

Psykologiska test är utformade för att ge en indikation, inte för att ställa en diagnos eller leverera en sanning. Det är helt enkelt inte metodologiskt möjligt att utforma test som bara baserat på självskattningssvar kan ställa en diagnos. Var därför försiktig både med egna tolkningar och de generella tolkningar som görs automatiskt av ditt resultat. Det är inte säkert att testet är helt rättvisande för just dig! Se det för vad det är, en indikation och en sammanställning som förhoppningsvis bidrar till ökad förståelse för dina symtom och ditt mående.

Om du känner att du mår dåligt och vill söka hjälp finns det flera vägar att gå, för att exempelvis få psykoterapi. Du kan gå både via din vårdcentral och via privata aktörer som erbjuder psykoterapi. Du kan läsa mer om hur det vanligtvis går till att söka psykoterapi i vår guide. Du kan också söka upp en privat behandlare direkt via teraply.se

Bitnami