Social fobi test

Social fobi-test

Social fobi-test är kliniska verktyg som används för att mäta symptom av social fobi, även kallat social ångest. Det finns ett antal olika självskattningstester som idag används av kliniker för att hjälpa till i bedömningen av social fobi. Några av de mer kända är Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAR-SR), Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) och Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ).

Hur fungerar social fobi-test?

Ett social fobi-test består ofta av ett antal utvalda frågor sammanställda i ett formulär, där personen som gör testet ska skatta dessa frågor på en skala med ett antal svarsalternativ. Frågorna kan exempelvis vara “Hur ofta undviker du sociala situationer du skulle vilja delta i?” och svarsalternativen kan vara “Aldrig-Ibland-Ofta-Mycket ofta-Alltid”. Genom att samla in svar på ett antal olika frågor kan man sedan bilda sig en större bild av hur just den här personen upplever sin vardag i förhållande till sociala situationer. Ett test där personen själv svarar på frågorna brukar kallas för självskattningstest. Fördelarna med självskattningstest är att de är enkla att administrera, att man kan göra dem hemma i lugn och ro, och att de ger både testpersonen och klinikern en övergripande bild över hur situationen ser ut. Det kan också bidra till ökad förståelse för sin situation när man gör en helhetsanalys, och man kanske upptäcker vilka områden som är mest besvärande just nu.

Fördelar och nackdelar med social fobi-test?

Nackdelarna med självskattningstest är att dom kan vara känsliga för dagliga variationer (man kanske har en riktigt dålig/bra dag idag och svarar därefter), att man inte är helt sanningsenlig när man fyller i formulären, och att de inte är rättvisande i alla situationer. Viktigt att komma ihåg är att ett test aldrig ensamt ligger till grund för en diagnos. Ett test är ett verktyg som används som en del i ett diagnosticeringsarbete. Testen kan vara ett sätt för dig att få en överblick av din situation. För klinisk personal är testen avändbara för att snabbt få en bred överblick och att kunna ställa fördjupande frågor. Var därför försiktig med att tolka ditt testresultat som hugget i sten. Ditt resultat bör ses som en indikation, och oavsett vad resultatet säger är det viktigt att du söker hjälp om du själv känner att du inte mår bra.

Tester för social fobi som du kan göra på denna sida är Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAR-SR). Testet består av 24 frågor och berör ett antal olika områden relaterade till social fobi. Varje fråga ska skattas på två skalor, hur starkt obehag som upplevs i den specifika situationen och hur ofta man undviker den specifika situationen. Mer information finns under respektive test.

Om Social fobi

Social fobi är en fobi som innebär att man känner ångest i sociala situationer. Social fobi kan vara avgränsad och handla exempelvis om att man får ångest av att hålla tal (talarskräck) eller generell, dvs att den sociala ångesten uppstår i de flesta sociala situationer. Social fobi kan vara väldigt besvärande och begränsa livet för den som lider av det, då man ofta känner att man vill göra sociala aktiviteter, men att ångesten gör det energikrävande och svårt. Du kan läsa mer om social fobi här.

Vanliga frågor

Psykologiska tester är frågeformulär utformade för att mäta en upplevelse av olika fenomen, exempelvis stress, depression eller ångest. 

Nej, tester är ett kompletterande verktyg i en diagnosticeringsprocess. En diagnos ställs alltid genom en samlad bedömning av en persons mående, och aldrig baserat bara på ett test. Se ditt testresultat som en indikation, att du eventuellt uppvisar tecken på att lida av det som testet försöker mäta.

Med ditt testresultat levereras en automatisk tolkning baserat på dina svar av din upplevda situation. Kom ihåg att detta är en generell tolkning och inte nödvändigtvis behöver vara rätt för just dig.

Alla tester på psykologitest.nu är framtagna i vetenskapliga sammanhang av olika forskargrupper och kliniker. Du kan läsa mer under respektive test. Gemensamt för alla tester du kan göra på psykologitest.nu är att de bygger på forskning och är välanvända av kliniker inom området psykisk ohälsa. Det finns många hemsnickrade tester ute på nätet, men som med alla tester som saknar vetenskaplig förankring är risken stor att resultaten blir missvisande.

Psykologiska test är utformade för att ge en indikation, inte för att ställa en diagnos eller leverera en sanning. Det är helt enkelt inte metodologiskt möjligt att utforma test som bara baserat på självskattningssvar kan ställa en diagnos. Var därför försiktig både med egna tolkningar och de generella tolkningar som görs automatiskt av ditt resultat. Det är inte säkert att testet är helt rättvisande för just dig! Se det för vad det är, en indikation och en sammanställning som förhoppningsvis bidrar till ökad förståelse för dina symtom och ditt mående.

Om du känner att du mår dåligt och vill söka hjälp finns det flera vägar att gå, för att exempelvis få psykoterapi. Du kan gå både via din vårdcentral och via privata aktörer som erbjuder psykoterapi. Du kan läsa mer om hur det vanligtvis går till att söka psykoterapi i vår guide. Du kan också söka upp en privat behandlare direkt via teraply.se

Bitnami