Autism-test

Autism-test

Autismtest är diagnostiska verktyg som används för att mäta och bedöma symtom på autism eller autismspektrumstörning (ASD) hos både barn och vuxna. Dessa tester kan användas av kliniker för att hjälpa till att identifiera och diagnostisera autism hos personer som uppvisar symtom som svårigheter med social interaktion, repetitiva beteenden och begränsade intressen.

Det finns flera olika typer av autismtester, inklusive självskattningsformulär och datoriserade tester. Självskattningsformulär är vanligtvis utformade som frågeformulär eller intervjuer, där personen själv bedömer sina egna symtom. Några av de mer kända självskattningsformulären inkluderar Autism Spectrum Quotient (AQ) och RAADS. Dessa formulär är utformade för att bedöma symtom som svårigheter med social kommunikation, repetitiva beteenden och särskilda intressen.

Datoriserade tester kan även användas för att hjälpa till att diagnostisera autism. Dessa tester fokuserar oftast på att mäta specifika kognitiva och sociala färdigheter.

Det är viktigt att notera att psykologiska tester i en utredningssituation bör tolkas av legitimerade psykologer som har utbildning och erfarenhet av dessa instrument. Autismtester bör ses som ett verktyg för att hjälpa till vid diagnostisering av autism, men inte som en färdig diagnos. En korrekt diagnos kräver en grundlig klinisk utvärdering av en erfaren och kvalificerad psykolog eller psykiatriker.

Hur fungerar ett autismtest?

Ett självskattningstest för autism består oftast av ett antal frågor där personen som gör testet skattar dessa frågor utifrån sina upplevelser och beteenden. Frågorna kan exempelvis vara “Hur ofta känner du dig obekväm i sociala situationer?” och svarsalternativen kan vara “Aldrig-Ibland-Ofta-Mycket ofta-Alltid”. Testresultaten kan sedan användas för att ge en översikt över hur individen upplever sin vardag i relation till autism-specifika symtom.

Fördelar och nackdelar med självskattningstest för autism?

Nackdelarna med självskattningstest är att dom kan vara känsliga för dagliga variationer (man kanske har en riktigt dålig/bra dag idag och svarar därefter), att man inte är helt sanningsenlig när man fyller i formulären, och att de inte är rättvisande i alla situationer. Självskattningstester tar heller ingen hänsyn till differentialdiagnostik, vilket är helt centralt i ett diagnosticeringsarbete. Viktigt att komma ihåg är att ett test aldrig ensamt ligger till grund för en diagnos. Ett test är ett verktyg som används som en del i ett diagnosticeringsarbete. Testen kan vara ett sätt för dig att få en överblick av din situation. För klinisk personal är testen användbara för att snabbt få en bred överblick och att kunna ställa fördjupande frågor. Var därför försiktig med att tolka ditt testresultat som hugget i sten. Ditt resultat bör ses som en indikation, och oavsett vad resultatet säger är det viktigt att du söker hjälp om du själv känner att du inte mår bra.

Autism-testet du kan göra på denna sida är RAADS-14 Screening. Testet består av 14 frågor och är fokuserade på symtom som förekommer vid autism. Mer information finns under respektive test.

Om Autism

Autism, eller autismspektrumstörning, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av svårigheter inom social kommunikation, repetitiva beteenden och begränsade, repetitiva intressen. Symptomen kan variera kraftigt mellan individer, från milda till svåra. En tidig diagnos och rätt insatser kan göra det möjligt för personer med autism att leva fullvärdiga liv och uppnå sina mål.

Vanliga frågor

Psykologiska tester är frågeformulär utformade för att mäta en upplevelse av olika fenomen, exempelvis stress, depression eller ångest. 

Nej, tester är ett kompletterande verktyg i en diagnosticeringsprocess. En diagnos ställs alltid genom en samlad bedömning av en persons mående, och aldrig baserat bara på ett test. Se ditt testresultat som en indikation, att du eventuellt uppvisar tecken på att lida av det som testet försöker mäta.

Med ditt testresultat levereras en automatisk tolkning baserat på dina svar av din upplevda situation. Kom ihåg att detta är en generell tolkning och inte nödvändigtvis behöver vara rätt för just dig.

Alla tester på psykologitest.nu är framtagna i vetenskapliga sammanhang av olika forskargrupper och kliniker. Du kan läsa mer under respektive test. Gemensamt för alla tester du kan göra på psykologitest.nu är att de bygger på forskning och är välanvända av kliniker inom området psykisk ohälsa. Det finns många hemsnickrade tester ute på nätet, men som med alla tester som saknar vetenskaplig förankring är risken stor att resultaten blir missvisande.

Psykologiska test är utformade för att ge en indikation, inte för att ställa en diagnos eller leverera en sanning. Det är helt enkelt inte metodologiskt möjligt att utforma test som bara baserat på självskattningssvar kan ställa en diagnos. Var därför försiktig både med egna tolkningar och de generella tolkningar som görs automatiskt av ditt resultat. Det är inte säkert att testet är helt rättvisande för just dig! Se det för vad det är, en indikation och en sammanställning som förhoppningsvis bidrar till ökad förståelse för dina symtom och ditt mående.

Om du känner att du mår dåligt och vill söka hjälp finns det flera vägar att gå, för att exempelvis få psykoterapi. Du kan gå både via din vårdcentral och via privata aktörer som erbjuder psykoterapi. Du kan läsa mer om hur det vanligtvis går till att söka psykoterapi i vår guide. Du kan också söka upp en privat behandlare direkt via teraply.se

Bitnami